Směrnice a metodiky

metodikasoc-fond1-docx

NázevAutorStáhnuto

VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ 

                Spolek  pro podporu waldorfské  pedagogiky v Pardubicích (dále jen Spolek) hospodaří s finančními prostředky a jiným hmotným a nehmotným majetkem, který získává v souladu se Stanovami Spolku, především z darů rodičů a dětí, sponzorů a ostatních dárců, z veřejných sbírek, z jiné vlastní činnosti, která vychází ze schválených Stanov a z členských příspěvků.

Výdaje finančních prostředků směřují především k financování nákladů spojených s výukou dětí dle principů waldorfské pedadogiky, na rozvoj školy, na zajištění nákladů spojených s propagací školy, se vzděláváním pedagogů, podporou asistentů atd.

Spolek hospodaří podle platných zákonů, účetních a daňových předpisů závazných pro neziskové organizace. Hospodář/ka Spolku je volen výborem Spolku na dobu neurčitou.

Fond Spolku

 • Členské poplatky odvádějí pouze členové Spolku, přímo na účet Spolku u Fio banky číslo: 2300677100/2010 nejpozději do konce října daného školního roku.
 • Výše členských poplatků je navrhována a odhlasována členskou schůzí na začátku školního roku nebo dle potřeby.
 • Fond pro podporu waldorfských rodin v tísni (sociální fond). Prostředky do sociálního fondu se získávají z výtěžku Cukrárny Rudolf na Adventním jarmarku a z plateb za reklamu ve školním informatoriu (W pomocníček). O příspěvek ze sociálního fondu mohou rodiče požádat písemně  (e-mailem) členy/ky výboru (viz Metodika pro čerpání ze sociálního fondu).
 • Hospodář/ka Spolku zadává a kontroluje vedení účetní dokumentace podle platného Zákona o účetnictví a v souladu s dalšími účetními a daňovými předpisy platnými pro neziskové organizace, hospodaří s pokladní hotovostí a zprostředkovává účetní operace prováděné na běžných účtech.
 • Hospodář/ka 1x za čtvrt roku informuje o stavu hospodaření  výbor Spolku a kontrolní komisi, kontrolní komise má právo kdykoliv nahlížet do dokladů.

Třídní a školní fond

 • Zodpovědná a kontaktní osoba pro vybírání příspěvků třídního a školního fondu je třídní pokladník/ce, který/á je volen/a z řad rodičů v každé třídě.
 • Do třídního i školního fondu přispívají všichni rodiče dětí navštěvujících ZŠW.
 • Pro každou třídu je Spolkem vytvořen účet u Fio Banky, na který rodiče posílají oba příspěvky současně. Přístup a právo nakládat se zůstatkem na účtu má třídní pokladník/ce a jeden/a člen/ka výboru ( pro případ indispozice pokladníka/ce, tak aby třída nezůstala bez prostředků ).
 • Příspěvky pro školu odvádí pokladník/ce 2 x ročně na příspěvkový účet u Fio banky číslo: 2800563724/2010, a to za první pololetí do 31. 1. a za druhé pololetí do 30. 6.
 • Příspěvek do školního fondu činí 100,- Kč /měs. za každé dítě. Rodič může zažádat o slevu 100% na 3. a další dítě u třídního pokladníka v dané třídě, kterou dítě navštěvuje.
 • Na začátku školního roku pokladník/ce vypočítá částku (podle počtu dětí ve třídě, se zohledněním dětí s nárokem na slevu) a výsledek oznámí hospodáři/ce Spolku. V případě, že v průběhu školního roku žák přestoupí, pokladník částku zaktualizuje a dá to na vědomí hospodáři/ce Spolku.  Pokladník/ce odvádí příspěvky na příspěvkový účet za celkový počet žáků ve třídě. Nárok na odevzdání částky v plné výši vzniká bez ohledu na to, zda rodiče částku včasně uhradili, či zda někteří dluží Pokladník při platbě na účet Spolku vykryje případnou chybějící sumu z příspěvků pro třídu (třídní fond).
 • Příspěvky do třídního fondu zůstávají plně pro potřeby třídy, výši příspěvků si stanovuje třída sama podle aktuálních potřeb, v současné době doporučená výše příspěvku činí 160,- Kč /měs./dítě a je využíván především na školní pomůcky dětí a společné akce.
 • Třídní aktivity budou hrazeny pouze ze třídního fondu, zajistí se tak spravedlivé financování konkrétních dětí jejich rodiči. Třídní učitel seznámí koncem nebo začátkem školního roku rodiče s akcemi, které je čekají a jejích přibližnou finanční výši. Podle stavu ve třídním fondu se rodiče sami dohodnou o zvýšení-snížení příspěvků do třídního fondu. V případě malého počtu žáků ve třídě a větší finanční zátěže, může třída žádat Spolek o podporu.
 • V případě,  že někdo v průběhu roku přestoupí na jinou školu a bude požadovat vrácení poplatků za předplacené měsíce,  předloží pokladník/ce požadavek hospodář/ce spolku a ta zašle částku přeplatku zpět na třídní účet. Způsob vyúčtování s rodiči žáka je na dohodě pokladníka s rodiči žáka individuálně v jednotlivých třídách.
 • Pokladník/ce zajišťuje evidenci a hospodaření s finančními prostředky získanými od rodičů ve své třídě.
 • Povinností pokladníka/ce je v rámci třídních schůzek rodičů průběžně podávat ostatním rodičům zprávu o hospodaření a zůstatku na třídním účtu a v pokladně třídy.
 • Pokladník/ce archivuje veškeré příjmové a výdajové doklady k případnému nahlédnutí, po ukončení školní docházky (v  třídě) pokladník zajistí jejich znehodnocení. Současně  výbor Spolku zajistí zrušení pokladníka jako disponenta na třídním účtu, tento účet bude přidělen nové 1. třídě.
 • Pokladník/ce na žádost informuje třídního důvěrníka o stavu třídního účtu..

Sponzorské dary

 • Budou využity k účelu, který určí dárce
 • V případě, že jejich využití není určeno, rozhodne o jejich využití výbor ve spolupráci s kontrolní komisí a kolegiem učitelů

 Schvalování výdajů

 • Výdaje tříd navrhuje třídní učitel a schvaluje třídní pokladník ve spolupráci s rodiči. Finanční doklady podepisuje třídní pokladník/ce samostatně.
 • Výdaje v souladu s rozpočtem do 1.000,- Kč včetně schvaluje hospodář Spolku, výdaje do výše 5.000,- Kč včetně schvalují členové výboru Spolku, výdaje nad 5.000,- Kč schvaluje členská schůze.
 • Finanční doklady podepisuje hospodář Spolku nebo kterýkoliv člen/ka výboru samostatně.

 Rozpočet

 • Rozpočet na příslušný kalendářní rok spolu s návrhem výše příspěvků předloží výbor ke schválení členské schůzi nejpozději do konce února.

Platná od  28. 6. 2017

1 comment for “Směrnice a metodiky

Comments are closed.