KRUH LYCEUM – zpráva o činnosti 2

Vážení,
jak jsme přislíbily, nastudovaly jsme dokumenty, které jsou potřebné k ujasnění si situace, která je v současném školství, jakož i legislativní dokumenty, které zadávají podmínky, za kterých může být připsána škola na registr škol.
Jak jsme již uvedly ve zprávě předešlé, šlo především o prostudování:
Vyjádření ministerstva školství k žádosti o zapsání Waldorfského lycea v Českých Budějovicích
Dlouhodobého záměru vzdělávání v ČR
Dlouhodobého záměru vzdělávání v Pardubickém kraji (o jehož sehnání a prostudování jsme žádali p. Lomičku)

Poněvadž ze strany p. Lomičky dosud nedošlo k žádoucí odezvě, sehnaly jsme si dokument samy a v příloze jej zasíláme k případnému prostudování.

 

Z dlouhodobého záměru vyplývá :

 

A)  podporovat přijímání uchazečů o studium do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem (především do oborů s technickým zaměřením), jejichž absolventi mají uplatnění na trhu práce

 

 udržet (případně snižovat) počet tříd a kapacity oborů vzdělání gymnázií a lyceí

 

 udržet (případně snižovat) počet tříd a kapacity oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, které vykazují vyšší míru nezaměstnanosti absolventů než je průměr kraje (str. 21)

 

B) Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji počtu žáků na středních školách, široké nabídce oborů vzdělání a zcela dostačující kapacitě středních škol je záměrem Pardubického kraje nově otevírat pouze obory vzdělání s dobrou uplatnitelností absolventů na trhu práce. (str. 21)

 

C) Kraj přistoupil k redukci počtu žáků přijímaných ke studiu ekonomických oborů a oborů obecně odborné přípravy. (str. 36)

D) Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují absolventi oborů vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem- E a H (str. 37)

 

E) Ve středním vzdělávání s výučním listem dosahovaly nejvyšší míry nezaměstnanosti skupiny oborů 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie a 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus, ve

 

středním odborném vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem skupiny oborů 41 – Zemědělství a lesnictví a 69 – Osobní a provozní služby, ve středním odborném vzdělávání

 

s maturitní zkouškou skupiny oborů 31 – Textilní výroba a oděvnictví a 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus, ve vyšším odborném vzdělávání skupina oborů 16 – Ekologie a ochrana životního prostředí a 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. (str. 38)

 

F) Záměrem Pardubického kraje je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. (str. 38) 

G) Do struktury oborů zařazovat nebo kapacitně posilovat pouze takový obor vzdělání, který bude odpovídat potřebám trhu práce; při výměně nevyhovujícího oboru za nově koncipovaný obor,

 

musí být recipročně utlumen obor, jehož absolventi mají míru nezaměstnanosti vyšší než je průměr kraje (str. 40)

 

H) Nepodporovat vznik nových středních škol; pokud taková potřeba nastane v souladu se strategií regionálního a dlouhodobého záměru rozvoje kraje, pak bude třeba utlumit jinou

 

střední školu v kraji (str. 41)

 


 Doporučujeme, abychom se všichni velmi intenzivně a konstruktivně zamysleli nad vhodným(i) oborem (obory), který bychom náležitě dokázali odůvodnit , Krajskému úřadu a MŠMT (hledejme obory i pro děti se speciálními potřebami – PUP – bude jich čím dál více).

 

NÁPADY ZASÍLEJTE NA MAIL eva.hynkova@centrum.cz nebo hmka@seznam.cznebo lomicka@waldorfpardubice.cz DO 6.1. 2016 !!!!

 

Jak vyplývá z dokumentu „ Dlouhodobého záměru vzdělávání v Pardubickém kraji“ část Globální granty (GG) v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 – prioritní osa 1 (str. 7), kde mezi cílové skupiny patří děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (str. 7)

Ing. Eva Hynková PhD., Mgr. Petra Bednářová
Dobrý den všem,
dovolím si ještě krátké doplnění zprávy kruhu lycea.
Jak si jistě pozorný čtenář obou mailů paní Hynkové a Bednářové povšiml, došlo na straně obou dam k drobnému omylu, když tvrdí, že jsem byl požádán, abych jim obstaral jistý dokument, který nám přitom samy rozeslaly již jako přílohu prvního mailu koncem září. To ale není podstatné.
Podstatné je, abychom si ze zaslaných výpisků, za které paním Hynkové a Bednářové děkuji, neudělali příliš jednostranný obrázek o možnostech založení waldorfského lycea. Přesněji, abychom nepropadali chmurám nad jeho nemožností. To, že žádný z uvedených dokumentů se zakládáním waldorfských středních škol nepočítá, by nás totiž překvapit nemělo.
Pokud shrnu a doplním, co paní Hynková a Bednářová vypracovaly:
1) Školský zákon stanovuje pravidla pro zápis škol do školského rejstříku obecně a neutrálně, mimo jiné umožňuje v §179 odstavci (3) písmeno d) zřizovat obcím také školy a školská zařízení, která jinak zřizuje kraj (střední školy). Není tedy vůbec nereálné jednat o zřízení lycea i s magistrátem. Ostatně většina středních waldorfských škol v ČR byla zatím zřízena tímto způsobem.
Stručně zákon požaduje ke zřízení nové střední školy:
rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu
zajištění prostor pro výuku a jejich schválení hygienou (nejpozději do zahájení výuky)
existenci subjektu, který je zřizovatelem školy a další obecné právní náležitosti
stanovisko kraje, na jehož území bude střední  škola působit, pokud není jejich zřizovatelem.
Termín pro předložení žádosti je vždy do 30.9. předchozího školního roku.
Takovou žádost pak posuzuje MŠMT z hlediska souladu s DZV ČR
2) Dlouhodobý záměr vzdělávání (DZV) ČR 2015-2020
Je aktuální a vychází ze současných statistik, i když třeba projekce demografického vývoje v něm se již dnes rozchází se skutečností. V obecné části rozvoje středního školství obsahuje mnoho trendů, pod které bychom se mohli rovněž podepsat. Např. strany 11 a 12, kapitoly Vzdělávání pro budoucnost a Snižování nerovnosti ve vzdělávání, kde klade důraz na budoucí flexibilitu, obecné kompetence, vyrovnávání příležitostí .
Dále mimo jiné požaduje, aby střední školy:
 • str. 22

  v reakci na potřeby zaměstnavatelů i společnosti směřovaly nejen k současným, ale také k budoucím potřebám pracovního i společenského uplatnění absolventů,

 • respektovaly rozvoj technologií a dalších inovačních trendů,
 • umožnily efektivnější rozvoj přenositelných znalostí, dovedností a schopností, ale zároveň, aby akcentovaly potřebu většího podílu praktického vyučování v zájmu dostatečného osvojení profesně orientovaných vědomostí a dovedností žáků.

  str. 23

  S ohledem na uplatnitelnost na trhu práce bude podporována mj. také výuka cizích jazyků. Zejména v technických oborech je nedostatek kvalifikované pracovní síly se znalostí dvou cizích jazyků.

  Pozornost bude také věnována rozvoji přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a snadnou adaptaci na měnící se sociální, ekonomické a environmentální podmínky.

  3) Dlouhodobý záměr vzdělávání Pardubického kraje

  je nejrestriktivnější a v současné verzi vznik waldorfského lycea v podstatě vylučuje, nicméně je na konci své platnosti a bude nově tvořen pro období 2017-2022, přičemž bude muset zahrnout některá doporučení DZV ČR:

  „Nové střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře (vzhledem k dostačující nabídce širokého spektra jejich oborů vzdělání a disponibilní kapacitě škol) zřizovat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech (např. s obory vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření nebo s obory vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s obory čtyřletého gymnázia v návaznosti na demografický vývoj).

  Přitom je dnes již zjevné, že pedagogické uvažování DZV PK, zaměřit se na uplatnitelnost absolventů dle oboru, je již zastaralé a nedopovídá ani současným požadavkům zaměstnavatelů. Viz například tento čerstvý rozhovor s členem vedení Škody Auto: http://archiv.ihned.cz/c1-64951590-skolstvi-zaspalo, kde je kladen hlavní důraz na dlouhodobou flexibilitu účastníků pracovního trhu.

  Spíše než hledat jeden konkrétní učební obor, který dnes vykazuje dobrou uplatnitelnost absolventů, považuji za vhodné

  a) aktivně se angažovat při vzniku nového DZV PK

  b) vytvořit takovou koncepci, která přesvědčí krajské úředníky a budoucí krajské radní o tom, že vznik široce vzdělávací, inkluzivní, z části technicky a přírodovědně zaměřené střední školy malé velikosti s podporou 2 cizích jazyků je v souladu s jejich záměry a dlouhodobě prospěje zaměstnanosti v kraji.

  Je třeba si uvědomit, že vliv jedné třídy o 30 žácích v ročníku je v rámci roční populace přicházející na školy v Pardubickém kraji (cca 5000 žáků) 0,6 % tedy méně než zanedbatelný a pokud bude škola zdrojem výrazných pedagogických inovací v souladu s dlouhodobými záměry vzdělávání, může toto hledisko převážit.

  c) při práci na tomto záměru považuji za důležitou dobrou obeznámenost s existujícím konceptem waldorfské střední školy, abychom při dělání kompromisů, které jistě budou nutné, neztratili ze zřetele jedinečný charakter pedagogiky, o kterou usilujeme.

  d) výše uvedené nevylučuje kombinaci již prověřeného modelu waldorfské střední školy s nějakým zajímavým učebním oborem nebo třeba maturitním oborem v oboru IT, kybernetiky atd.

  Přikládám zájemcům k prostudování charakteristiku waldorfské školy, která by měla být pro všechny waldorfské školy závazná, a odkaz, na kterém mohou zájemci nalézt bohatou studnici literatury k waldorfské pedagogice středního stupně:

  http://www.wlyceum.cz/web/waldorfska-pedagogika/metodicke-materialy/

  http://www.wlyceum.cz/web/waldorfska-pedagogika/waldorfska-literatura/

Hezký den přeje
Mgr. Pavel Lomička
organizační pracovník