Stanovy Spolku pro podporu wadorfské pedagogiky v Pardubicích

I.                  Název a sídlo organizace

Spolek  pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, z.s.

Gorkého 867, 530 02 Pardubice

II.               Hlavní činnost Spolku

Spolek  pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích,  ( dále jen Spolek ) je dobrovolná, nevládní, nezisková a nepolitická organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami Spolku.

Hlavní činností Spolku je:

a) podpora waldorfské pedagogiky v Pardubicích

b) rozvoj komunitního života

c) podpora rodiny

d) podpora sociálně, etnicky a zdravotně znevýhodněných žáků

c) vzdělávání, školení a osvěta

Při realizaci této činnosti Spolek spolupracuje s českými, zahraničními  vládními i nevládními institucemi, dále se soukromými společnostmi a jednotlivci.

III.            Členství

 1. Členem Spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. O přijetí člena/ky rozhoduje statutární orgán Spolku.
 2. Členství ve Spolku je:
  a) řádné
  b) podporující
  c) čestnéAd a) Řádným členem/kou se stává:
  — Rodič ( zákonný zástupce ) žáka při nástupu do výchovně vzdělávacího zařízení s waldorfskou pedagogikou v Pardubicích a zaplacením členského poplatku. Své členství stvrdí podpisem v seznamu členů.
  — Zaměstnanec výchovně vzdělávacího zařízení s waldorfskou pedagogikou v Pardubicích, který projeví o členství zájem. Své členství stvrdí podpisem v seznamu členů a zaplatí členský poplatek. Seznam členů Spolku je neveřejný.

  Ad b) Podporujícím členem/kou se může stát každá fyzická nebo právnická osoba ( zejména rodiče budoucích či bývalých žáků školy a žáci školy ), která souhlasí se stanovami Spolku. Podporující člen Spolku nemá hlasovací ani volební právo, ale může být sám volen do orgánů Spolku.

  Ad c) Čestné členství může být se souhlasem členské schůze uděleno fyzickým či právnickým osobám, které se výrazně zasadí o rozvoj waldorfského školství v regionu. Čestný člen/ka spolku nemá hlasovací ani volební právo, ale může být sám volen do orgánů Spolku.

 3. Zánik členství:
  a)    Členství zaniká rodičům ( zákonným zástupcům ), jejichž děti dokončí docházku ve  výchovně vzdělávacím zařízení  s waldorfskou pedagogikou v Pardubicích, pokud sami Spolek nevyrozumí, že chtějí být nadále členy podporujícími
  b)    Vystoupením na základě písemné žádosti člena/ky Spolku
  c)     Vyloučením
  d)    Úmrtím člena/ky Spolku
  e)    Zánikem Spolku

IV.            Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Řádní členové/ky mají právo:
  a)    Účastnit se Členské schůze a všech dalších akcí pořádaných Spolkem
  b)    Podílet se na všech aktivitách Spolku
  c)     Být informováni o činnosti Spolku
  d)    Podávat návrhy, připomínky a stížnosti výboru Spolku
  e)    Hlasovat, volit a být voleni do orgánů Spolku
 2. Řádní členové/ky mají povinnosti:
  f)      Jednat v souladu se stanovami Spolku
  g)    Dbát o dobré jméno Spolku a výchovně vzdělávacích zařízení s waldorfskou pedagogikou v Pardubicích
  h)    Platit řádně a včas členské poplatky
  i)       Svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku
 3. Podporující členové/ky mají právo:
  a)    Účastnit se členské schůze a všech dalších akcí pořádaných Spolkem
  b)    Podílet se na všech aktivitách Spolku
  c)     Být informováni o činnosti Spolku
  d)    Podávat návrhy, připomínky a stížnosti výboru Spolku
 4. Podporující členové/ky Spolku mají povinnosti:
  e)    Jednat v souladu se stanovami Spolku
  j)       Dbát o dobré jméno Spolku a výchovně vzdělávacích zařízení s waldorfskou pedagogikou v Pardubicích
  k)    Svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku
 5. Čestní členové/ky mají právo účastnit se Členské schůze a všech dalších akcí pořádaných  Spolkem. A povinnost svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku.
 6. Výši a splatnost členských poplatků určuje Členská schůze

V.               Orgány Spolku

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Kontrolní komise

VI.            Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku
 3. Členskou schůzi svolává výbor nejméně  jednou za rok, a to na začátku kalendářního roku, nejpozději do 28. 2. Nebo je svolána z podnětu Kontrolní komise a nebo alespoň třetiny členů Spolku.
 4. Zasedání členské schůze vede člen/ka výboru a ověřuje, zda je členská schůze schopna se usnášet.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý řádný člen má jeden hlas.
 6. O konání členské schůze musejí být členové/ky Spolku vyrozuměni minimálně s dvoutýdenním předstihem na webových stránkách Spolku a písemně přílohou k týdennímu školnímu zpravodaji.
 7. O jednání členské schůze se vede písemný zápis, jehož nedílnou součástí je prezenční listina přítomných členů/nek Spolku.
 8. Členská schůze:
  a)    Rozhoduje o změnách stanov
  b)    Určuje výši a splatnost členských poplatků
  c)     Schvaluje interní směrnice a předpisy Spolku
  d)    Rozhoduje o sloučení či zrušení Spolku
  e)    Rozhoduje o podnětech a návrzích podaných členy/kami Spolku
  f)      Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku
  g)    Volí jednotlivé členy/ky výboru na období 3 let. Znovuzvolení člena/ky výboru je možné.
  h)    Volí kontrolní komisi na období 1 roku. Znovuzvolení člena/ky kontrolní komise je možné.
  i)       Odvolává členy/ky výboru a kontrolní komise

VII.         Výbor

 1. Výbor Spolku je kolektivním statutárním orgánem Spolku
 2. Výbor má 3 nebo 5 členů/nek volených členskou schůzí na období 3 let
 3. Členové/ky výboru, jejichž počet neklesl pod  polovinu, mohou kooptovat náhradní členy/ky do nejbližšího zasedání členské schůze
 4. Výbor zastupuje Spolek, zpracovává interní směrnice a předpisy Spolku, řeší případné spory mezi členy Spolku nebo řešením pověřuje kontrolní komisi
 5. Výbor jmenuje hospodáře/ku na dobu neurčitou. Výbor má právo hospodáře/ku odvolat.
 6. Zasedání výboru může svolat kterýkoliv z jeho členů/nek
 7. Každý člen/ka výboru si se souhlasem výboru může vytvářet pracovní skupinu spolupracovníků
 8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina, při hlasování rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů/nek výboru
 9. V nutných případech může člen/ka výboru zajistit vydání rozhodnutí výboru PER ROLLAM, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny členů/nek výboru.
 10. Výbor zpracovává podklady pro zasedání a rozhodování členské schůze.
 11. O jednáních výboru se vede zápis, jehož elektronická kopie je zveřejněna na webových stránkách Spolku.

VIII.      Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy/ky volené členskou schůzí na období jednoho roku.
 2. Dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a platnými právními předpisy
 3. Upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 4. O své činnosti podává písemnou zprávu členské schůzi nejméně jednou za rok.
 5. Může být pověřena výborem k řešení případných sporů mezi členy/kami Spolku.
 6. Členové/ky kontrolní komise se mohou jako pozorovatelé účastnit jednání výboru.

IX.             Hospodaření Spolku

 1. Hospodaření Spolku se řídí platnými právními předpisy. Dále se řídí vnitřními směrnicemi a předpisy.
 2. Spolek získává prostředky z členských příspěvků a darů členů Spolku, darů fyzických i právnických  osob a příspěvků vládních i nevládních institucí českých, zahraničních i mezinárodních a od ostatních dárců a sponzorů. Dále pak z vlastní činnosti. Zisk používá pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.
 3. Finanční prostředky Spolku jsou uloženy na běžném účtu (dále jen BÚ) u bankovního ústavu.
 4. K zacházení s finančními prostředky na BÚ jsou oprávněni všichni členové/ky výboru a hospodář/ka Spolku samostatně.
 5. Finanční doklady podepisuje hospodář/ka nebo jednotliví členové/ky výboru Spolku samostatně.
 6. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor, každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

X.               Zastupování Spolku

Osobami oprávněnými zastupovat Spolek navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem jsou jednotliví členové/ky výboru samostatně.

XI.             Zrušení a likvidace Spolku

 1. Rozhodnutím Členské schůze
 2. Rozhodnutím soudu

Ad 1. Schvaluje Členská schůze  2/3 většinou přítomných členů/nek Spolku. Majetek Spolku po zaplacení všech pohledávek bude darován nebo převeden jinému spolku, společnosti či nadaci se stejnou nebo podobnou činností. Členská schůze schválí výběr této organizace na základě návrhů členů/nek Spolku nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů/nek Spolku.

Ad 2. Se řídí zákonem 89/2013 Sb. Občanský zákoník

 XII.         Závěrečná ustanovení

Ostatní zde neuvedené se řídí zákonem 89/2013 Sb. Občanský zákoník.

Stáhnout PDF