Metodika pro čerpání ze sociálního fondu Spolku

Metodika pro čerpání ze sociálního fondu

 

Fond pro pomoc rodinám ve finanční tísni (tzv. sociální fond, dále jen Fond) shromažďuje prostředky získané každoročním provozem Cukrárny Rudolf v rámci Adventního jarmarku, z plateb za reklamu ve školním informatoriu (W-pomocníček) a případných darů.

Čerpání z Fondu je určeno výhradně k pokrývání měsíčních příspěvků pro školu rodinám, které se z jakéhokoliv důvodu ocitnou ve finanční tísni a nemohou sami škole přispívat. Ve výjimečných případech může Spolek poskytnout rodičům, kteří řádně platí příspěvky, i jednorázový příspěvek do třídního fondu.

Příspěvek může být poskytnut na období nejdéle 1 školního roku. V případě více sourozenců může rodič žádat o příspěvek pro všechny své děti, docházející do školy. Ve velmi výjimečných případech lze požádat o uhrazení příspěvku i na delší časové období.

Postup:

1. Písemná žádost rodiny (rodiče) adresovaná výboru Spolku.

2. Osobní setkání žadatele/ky se dvěma členy/kami výboru Spolku nebo s jedním/nou členen/kou výboru a druhou výborem pověřenou osobou. Ke každé žádosti výbor vždy vybere dvě kompetentní osoby tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

3. Dotaz výboru u pokladníka/ce třídy, kterou navštěvuje dítě/děti žadatele/ky.

4. Písemné oznámení rozhodnutí žadateli/ce.

 

V případě schválení příspěvku převede hospodář/ka Spolku příspěvek jednorázově.

Zůstatek ve Fondu je zveřejňován na členské schůzi Spolku ( ve Výroční zprávě).

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o jednorázový finanční příspěvek z Fondu pro rodiny ve finanční tísni:

Jméno a příjmení žadatele:

Jméno a třída dítěte případně dětí:

 

V případě více dětí na ZŠW, pro které děti je příspěvek určen?:

 

Časové období ke kterému se fin. příspěvek váže:

Žádal/a jste již o uhrazení příspěvku SSP (mimořádná okamžitá pomoc)?:

Máte možnost za čerpání z Fondu nabídnout škole/Spolku pomoc/protislužbu?:

 

 

Důvod k žádosti – zkrácenou formou:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a podpis žadatele:

– S vyplněnými údaji bude nakládáno jako s důvěrnými, budou použity pouze pro vnitřní potřeby Spolku a nebudou poskytnuty třetím stranám. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek z Fondu na období delší než jeden školní rok:

*Jméno a příjmení žadatele:

*Jméno a třída dítěte případně dětí:

 

*V případě více dětí na ZŠW, pro které děti je příspěvek určen?:

 

*Časové období ke kterému se fin. příspěvek váže:

Počet vyživovaných dětí celkem:

Jaká je rodinná situace – v případě rozvedeného manželství jaký je příspěvek na péči o dítě?:

 

Roční hrubý příjem žadatele/ů:

Pobíráte jinou formu finanční podpory, např. příspěvek SSP (mimořádná okamžitá pomoc)?:

 

Žádali jste již v minulosti o příspěvek z Fondu? Jaká byla částka a délka čerpání?:

 

Máte možnost za čerpání z Fondu nabídnout škole/Spolku pomoc/protislužbu?:

 

*Důvod žádosti – zkrácenou formou:

 

 

 

Datum a podpis:

*Povinné údaje

– Zodpovězení otázek a vyplnění údajů je nepovinné, větší množství podaných informací však zvyšuje šance na získání podpory 

– S vyplněnými údaji bude nakládáno jako s důvěrnými, budou použity pouze pro vnitřní potřeby Spolku a nebudou poskytnuty třetím stranám. 

 

Žádost o příspěvek ze soc. fondu
5.5 KiB
57 Downloads
Detaily...