Stanovy Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích

I. Název a sídlo organizace

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, z.s.

Sídlem: Gorkého 867, 530 02 Pardubice

IČO 60156031, registrováno MV ČR pod čj. VSC/1-8 339/91-R

(dále jen Spolek)

II. Hlavní činnost Spolku

Spolek  pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích je dobrovolným sdružením rodičů žáků jednotlivých tříd Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, IČO: 70837236 (dále jen „Škola“) a dalších fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Hlavní činností Spolku je:

 1. spolupráce při zájmových činnostech žáků Školy v mimoškolní době,
 2. spolupráce na koncepcích výchovně vzdělávací práce Školy, na jejích dlouhodobých
  i krátkodobých cílech, úsilí o její zkvalitnění
 3. spolupráce se Školou při řešení mimořádných událostí
 4. pomoc rodičů škole vlastní prací členů, popřípadě sponzorováním nebo podnikáním
 5. podpora waldorfské pedagogiky v Pardubicích a okolí
 6. rozvoj komunitního života
 7. podpora rodiny ,podpora sociálně, etnicky a zdravotně znevýhodněných žáků Školy
 8. podpora vzdělávání, školení a osvěta formou přednáškovou a lektorskou, tiskovou
  a publikační
 9. organizování a podpora aktivit charitativního charakteru včetně organizování sbírek finanční a jiné pomoci
 10. organizování sportovních, tělovýchovných a turistických činností, činnost sportovní organizace
 11. zřizující orgán organizace Waldorfské lyceum Pardubice – střední škola, z. ú., organizační a finanční podpora

Vedlejší činností spolku je:

 1. aktivity umožňující podporu a zajištění hlavních činností Spolku
 2. doplňkové hospodářské činnosti v oborech vzdělávání, ubytování, stravování, zemědělství a zahradnictví, řemeslné a umělecké výrobě, poradenství, pronájem, koupě a následný prodej zboží.

Při realizaci této činnosti Spolek spolupracuje s vedením Školy a dále českými, zahraničními vládními i nevládními institucemi, se soukromými společnostmi a jednotlivci.

III. Členství

 1. Členem Spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. O přijetí člena/ky rozhoduje statutární orgán Spolku.
 2. Členství ve Spolku je:
  a) řádné
  b) podporující
  c) čestnéAd a) Řádným členem/kou se stává:
  — Rodič ( zákonný zástupce ) žáka při nástupu svého dítěte do  Školy, který zaplatí členský příspěvek. Své členství stvrdí podpisem v seznamu členů.
  — Zaměstnanec Školy, který projeví o členství zájem. Své členství stvrdí podpisem v seznamu členů a zaplatí členský příspěvek. Seznam členů Spolku je neveřejný.

Ad b) Podporujícím členem/kou se může stát každá fyzická nebo právnická osoba ( zejména rodiče budoucích či bývalých žáků Školy a žáci Školy ), která souhlasí se stanovami Spolku. Podporující člen Spolku má hlasovací právo, nemá volební právo, ale může být sám volen do orgánů Spolku. Své členství stvrdí podpisem v seznamu členů s označením „podporující člen“ a zaplatí členský příspěvek.

Ad c) Čestné členství může být se souhlasem členské schůze uděleno fyzickým či právnickým osobám, které se výrazně zasadí o rozvoj waldorfského školství v regionu. Čestný člen/ka spolku nemá hlasovací ani volební právo, ale může být sám volen do orgánů Spolku. Své členství stvrdí podpisem v seznamu členů s označením „čestný člen“.

 1. Zánik členství:
  a)    Členství zaniká rodičům ( zákonným zástupcům ), jejichž děti dokončí docházku   Školy, pokud sami Spolek nevyrozumí, že chtějí být nadále členy podporujícími.
  b)    Vystoupením na základě písemné žádosti člena/ky Spolku
  c)    Vyloučením
  d)    Úmrtím člena/ky Spolku
  e)    Zánikem Spolku
  Výbor zajistí výmaz člena ze seznamu členů Spolku.

IV.Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Řádní členové/ky mají právo:
  a)    Účastnit se Členské schůze a všech dalších akcí pořádaných Spolkem
  b)    Podílet se na všech aktivitách Spolku
  c)    Být informováni o činnosti Spolku
  d)    Podávat návrhy, připomínky a stížnosti Výboru Spolku
  e)    Hlasovat, volit a být voleni do orgánů Spolku
 2. Řádní členové/ky mají povinnosti:
  f)     Jednat v souladu se stanovami Spolku
  g)    Dbát o dobré jméno Spolku a Školy
  h)    Platit řádně a včas členské poplatky
  i)     Svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku
 3. Podporující členové/ky mají právo:
  a)    Účastnit se členské schůze a všech dalších akcí pořádaných Spolkem
  b)    Podílet se na všech aktivitách Spolku
  c)    Být informováni o činnosti Spolku
  d)    Podávat návrhy, připomínky a stížnosti Výboru Spolku
 4. Podporující členové/ky Spolku mají povinnosti:
  e)    Jednat v souladu se stanovami Spolku
  j)      Dbát o dobré jméno Spolku a Školy
  k)    Svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku
 5. Čestní členové/ky mají právo účastnit se Členské schůze a všech dalších akcí pořádaných  Spolkem. Čestní členové/ky mají povinnost svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku.
 6. Výši a splatnost členských poplatků určuje Členská schůze.

V. Orgány Spolku

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Rada důvěrníků
 4. Kontrolní komise
 5. Kruhy

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku
 3. Členskou schůzi svolává Výbor nejméně jednou za rok, a to na začátku školního roku, nejpozději však do 31. 10. Nebo je Členská schůze svolána z podnětu Kontrolní komise a nebo alespoň třetiny členů Spolku.
 4. Zasedání členské schůze vede člen/ka Výboru a ověřuje, zda je členská schůze schopna se usnášet.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý řádný člen má jeden hlas.
 6. O konání členské schůze musejí být členové/ky Spolku vyrozuměni minimálně s dvoutýdenním předstihem na webových stránkách Spolku a písemně přílohou k týdennímu školnímu zpravodaji.
 7. O jednání členské schůze se vede písemný zápis, jehož nedílnou součástí je prezenční listina přítomných členů/ek Spolku.
 8. Členská schůze:
  a)    schvaluje návrhy změn stanov
  b)    schvaluje výši a splatnost členských poplatků
  c)    schvaluje interní směrnice a předpisy Spolku
  d)    rozhoduje o sloučení či zrušení Spolku
  e)    rozhoduje o podnětech a návrzích podaných členy/kami Spolku
  f)     schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku
  g)    volí jednotlivé členy/ky Výboru na období 3 let. Znovuzvolení člena/ky Výboru je možné.
  h)    volí kontrolní komisi na období 1 roku. Znovuzvolení člena/ky kontrolní komise je možné.
  i)      odvolává členy/ky Výboru a kontrolní komise

VII.  Výbor

 1. Výbor Spolku je kolektivním statutárním orgánem Spolku
 2. Výbor má 3 nebo 5 členů/nek volených členskou schůzí na období 3 let
 3. Členové/ky Výboru, jejichž počet neklesl pod  polovinu, mohou kooptovat náhradní členy/ky do nejbližšího zasedání členské schůze
 4. Výbor zastupuje Spolek, zpracovává interní směrnice a předpisy Spolku, řeší případné spory mezi členy Spolku nebo řešením pověřuje kontrolní komisi
 5. Výbor schvaluje přijetí nových členů do Spolku. Výbor má právo odmítnout přihlášku fyzické osoby, která jedná v rozporu se zájmy a cíli Spolku. Proti rozhodnutí Výboru je možné se odvolat na Členskou schůzi, která znovu rozhodne o přijetí nového člena.
 6. Výbor jmenuje hospodáře/ku na dobu neurčitou. Výbor má právo hospodáře/ku odvolat.
 7. Výbor navrhuje výše odměn hospodáře/ky a případně i dalších členů Spolku
 8. Zasedání Výboru může svolat kterýkoliv z jeho členů/ek
 9. Každý člen/ka výboru si se souhlasem Výboru může vytvářet pracovní skupinu spolupracovníků
 10. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina, při hlasování rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů/nek Výboru
 11. V nutných případech může člen/ka Výboru zajistit vydání rozhodnutí Výboru PER ROLLAM, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny členů/nek Výboru.
 12. Výbor zpracovává podklady pro zasedání a rozhodování členské schůze.
 13. O jednáních Výboru se vede zápis, jehož elektronická kopie je zveřejněna na webových stránkách Spolku.

VIII. Rada důvěrníků

 1. Rada důvěrníků je orgán Spolku podřízený Výboru Spolku a odpovědný Členské schůzi.
 2. Rada důvěrníků má 9 členů a je tvořena volenými zástupci z řad rodičů žáků jednotlivých tříd Školy. (Dále jen Třídní důvěrníci)
 3. Každou třídu zastupuje jeden Třídní důvěrník.
 4. Každý třídní důvěrník disponuje při hlasování na Radě důvěrníků jedním hlasem za svou třídu.
 5. Pokud se třídní důvěrník nemůže zúčastnit hlasování, vyšle za sebe svého zvoleného zástupce.
 6. Třídní důvěrník je doporučen rodiči (nebo zákonnými zástupci žáků) dané třídy. Volbu a zápis důvěrníka pak na dané doporučení provede Výbor Spolku. Pro Výbor Spolku je doporučení z jednotlivých tříd závazné pokud je v souladu se stanovami Spolku.
 7. V případě, že některá třída nedoporučí důvěrníka k volbě, Výbor Spolku navrhne jinou osobu, která bude danou třídu při hlasování zastupovat. Navržená osoba musí být schválena hlasováním nadpoloviční většinou hlasů ostatních třídních důvěrníků.
 8. Funkční období třídního důvěrníka je jeden rok. Nová volba třídních důvěrníků probíhá nejpozději do 30.9. daného kalendářního roku na základě žádosti stávajícího třídního důvěrníka.
 9. Třídní důvěrník zejména:
  1. tvoří komunikační můstek mezi kolektivem třídy a Spolkem
  2. sbírá podněty rodičů žáků Školy a přináší je na jednání Rady důvěrníků
  3. informuje rodiče a zákonné zástupce ve své třídě o proběhlých jednáních Spolku
  4. pokud je osloven rodiči nebo zákonnými zástupci žáků své třídy, pomáhá s řešením problému nebo doporučí k řešení odpovědného pracovníka Školy
 10. Rada důvěrníků zejména:
  1. přináší témata týkající se společenství jednotlivých tříd
  2. hlasuje o dílčích tématech, řešeních, návrzích a doporučeních v jednotlivých třídách
  3. podává návrhy k hlasování Výboru Spolku
  4. podává podněty pro Školskou radu
  5. navrhuje výši příspěvků rodičů do školního fondu Spolku
 11. Zasedání rady třídních důvěrníků probíhá formou dílčí členské schůze za účasti Výboru Spolku a případně dalších členů Spolku. Pokud Výbor Spolku neurčí jinak, probíhá zasedání rady 1x za měsíc každý první čtvrtek v měsíci v průběhu školního roku.
 12. Zasedání rady třídních důvěrníků je veřejné.

IX. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy/ky volené členskou schůzí na období jednoho roku.
 2. Dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a platnými právními předpisy
 3. Upozorňuje Výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 4. O své činnosti podává písemnou zprávu členské schůzi nejméně jednou za rok.
 5. Může být pověřena Výborem k řešení případných sporů mezi členy/kami Spolku.
 6. Členové/ky kontrolní komise se mohou jako pozorovatelé účastnit jednání Výboru.
 1. X. Kruhy
 • Kruh je pracovní orgán Spolku podřízený Výboru Spolku a odpovědný Členské schůzi.
 • Kruh tvoří organizovaná skupina členů Spolku ustanovená svobodným rozhodnutím nejméně 3 členů za účelem řešení konkrétního úkolu nebo cíle.
 • Výbor je oprávněn zřídit Kruh svým rohodnutím a ustanovit jeho členy za předpokladu, že členové s tímto rozhodnutím svobodně souhlasí. Členství v kruhu předpokládá pravidelnou účast. Na práci Kruhu se mohou podílet i nečlenové Spolku. Kruh se považuje za platně ustanovený, pokud nejméně 3členové Kruhu představí Výboru Spolku:
  1. záměr pro náplň činnosti Kruhu
  2. název Kruhu a seznam členů Kruhu
  3. jméno Mluvčího Kruhu
  4. místo setkávání členů kruhu a termíny pravidelných či nepravidelných schůzek
  5. popis činnosti a pravidla fungování kruhu

Výbor Spolku má právo požadovat po ustanovitelích Kruhu doplnění informací k jednotlivým výše uvedeným bodům.

Výbor má právo odmítnout ustanovení Kruhu, jehož činnost byla v rozporu se stanovami nebo pravidly Spolku.

Proti rozhodnutí Výboru je možné se odvolat k Členské schůzi Spolku.

 • Kruh zaniká oznámením mluvčího Kruhu nebo rozhodnutím Výboru z těchto důvodů:
  a) pokud je činnost Kruhu v rozporu se stanovami, pravidly, cíli nebo zájmy Spolku
  b) pokud je Kruh dlouhodobě neaktivní
 • Kruh je plně odpovědný Výboru za úkol, ke kterému se svobodně přihlásil
 • Mluvčí Kruhu na žádost Výboru podá zprávu o plnění úkolu kruhem přijatým
 • Mluvčí Kruhu vede aktuální seznam členů Kruhu a informuje Výbor o veškerých změnách v činnosti Kruhu
 • Mluvčí Kruhu zveřejňuje pravidelně zprávy o činnosti Kruhu

XI. Hospodaření Spolku

 1. Hospodaření Spolku se řídí platnými právními předpisy. Dále se řídí vnitřními směrnicemi a předpisy.
 2. Spolek získává prostředky z členských příspěvků a darů členů Spolku, darů fyzických i právnických  osob a příspěvků vládních i nevládních institucí českých, zahraničních i mezinárodních a od ostatních dárců a sponzorů. Dále pak z vlastní činnosti. Zisk používá pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.
 3. Finanční prostředky Spolku jsou uloženy na běžném účtu (dále jen BÚ) u bankovního ústavu a hotovost v pokladně Spolku, kterou spravuje hospodář/ka.
 4. K zacházení s finančními prostředky jsou oprávněni všichni členové/ky Výboru a hospodář/ka Spolku samostatně.
 5. Finanční doklady podepisuje hospodář/ka nebo jednotliví členové/ky Výboru Spolku samostatně.
 6. Za hospodaření Spolku odpovídá Výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

XII. Zastupování Spolku

Osobami oprávněnými zastupovat Spolek navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem jsou jednotliví členové/ky Výboru samostatně.

XIII. Zrušení a likvidace Spolku

 1. Rozhodnutím Členské schůze
 2. Rozhodnutím soudu

Ad 1. Schvaluje Členská schůze  2/3 většinou přítomných členů/nek Spolku. Majetek Spolku po zaplacení všech pohledávek bude darován Škole nebo případně převeden jinému spolku, společnosti či nadaci se stejnou nebo podobnou činností. Členská schůze schválí výběr této organizace na základě návrhů členů/ek Spolku nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů/ek Spolku.

Ad 2. Se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník

XIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní zde neuvedené se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

V Pardubicích 24.10.2019