Valná hromada 23. 1. 2014

Přítomno 22 členů Spolku a 1 host

D. Poustecká uvádí VH a přestavuje představenstvo a program VH, s programem přítomní souhlasí.

Program VH:

  • Výroční + finanční zpráva
  • Volba členů představenstva
  • Nové stanovy Spolku
  • Diskuze

Ad. 1 Přečtena výroční zpráva, finanční zpráva – koluje, přečtena zpráva dozorčí rady – bez připomínek

Schválení finanční zprávy: pro 20, proti 0, zdrželi se 2

Ad. 2 Volba členů představenstva – kandiduje Olga Pav

Návrh D. Poustecké zvolit prozatím 3 členky do doby schválení nových stanov, které budou cca do 3 měsíců

Hlasování pro výjmečný stav = 3člené představenstvo: pro 19, zdrželi se 3, proti 0

Hlasování o nové člence představenstva

Olga Pavlů: pro 19, 3 se zdrželi, proti 0; Olga Pavlů se stává členkou představenstva.

Přibyl 1 člen spolku a 1 host

Hlasování o znovu zvolení členek představenstva

Denisa Lechnýřová: pro 20, zdrželi se 3, proti 0; Denisa Lechnýřová je potvrzena jako členka představenstva.

Dita Poustecká: 20 pro 20, zdrželi se 3, proti 0; Dita K. Poustecká je potvrzena jako členka představenstva

Ad. 3 Stanovy – nové od p. Roberta Ritschela dle ového Občanského zákoníku, lze komentovat na docs.google.com – vytištěné rozdány

Druhý návrh od D. Poustecké – rozdány, také bude vložen na docs.google.com ke komentování

Připomínka D. Poustecké – hospodář nemusí být člen Představenstva spolku, chce dát do stanov

Pí. Fialová dotaz na finanční směrnici zda bude aktualizována ? Odpověď D. Poustecká: ano za představenstvo, proběne jednání představenstva, dozorčí rady, kruhu finance

Kdy bude hlasováno o nových stanovách ?Odpověď D. Poustecká: do 3 měsíců

Ad. 4

Dotaz na hospodáře.Odpověď: D. Šejnostová končí – bude hledán, prozatím zajištuje pí. Šejnostová, až bude nový hospodář, představenstvo zajistí předání.

Co přístup k účtu? Odpověď: Prozatím pouze D. Šejnostová – do předání novému hospodáři/ce, debata o tom zda bude mít i jiný člen představenstva

Pí. Fialová – dotaz na webové stránky – nic není? Odpověď P. Ritschel: není náplň, potřeba zajistit členy kruhu web – p. Mach zajištuje technickou stránku webu.

Dotaz na kruhy. Má představenstvo přehled o činnosti kruhů, jaké jsou úkoly, jak komunikovat s ostatními? Odpověď Olga Pavlů: 2 aktivní kruhy ( lyceum, lobbing ) jinak nejsou členové a nic se neděje, je třeba aby se angažovali rodiče a kontaktovali kontaktní osoby – dát přehled kruhů s kontaktem na web – zajistí p. Ritschel, pošle p. Machovi

Jak zástupci tříd, nevědí, že tu mají být? Co mají na starosti? – zlepšit komunikaci, nastavit pravidla.

Pokladníci – kuchařka pro pokladníky, vytvořit.

Vyvěšení fotek představenstva, zástupců tříd a pokladníků na web – na starost Olga Pav.

Představenstvo do doby nových stanov nebude volit předsedu a místopředsedu.

hlasování pro 20, zdrželi se 3, proti 0

Připomínka – kontaktní osoba (předseda, co se stane když nebude?).

Změna o.s. na zapsaný spolek s novou registrací – nové stanovy ( dle nového Občanského zákoníku ).

Návrh na změnu usnesení , že bude předseda, ale nepojmenovávat předseda, místopředseda, zapracovat do nových stanov.

Diskuze o stanovách. VH se shodla, že do schválení nových stanov si představenstvo předsedu/kyni a místopředsedu/kyni zvolí, tím se ruší předchozí hlasování ( viz výše ).

Dotaz na rozpočet 2014: je připraven? V roce 2013 rozdíl mezi příjmem a výdaji – zvýšení poplatků? Odpověď: Záporný výsledek hospodaření je účetní, zůstatek na účtu Spolku byl na konci roku přes 130 000 ( viz Finanční zpráva ). Představenstvo zpracuje nový rozpočet, požádá třídní učitele a vedoucí kruhů a požadavky na letošní rok.

Diskuze o využití peněz, kruh rozpočtový, p. Šejnost měl zjistit požadavky a nepokračuje to…

Dotaz lobbing? Odpověď: p. Ritschel viz. Zápis. z podzimní VH, dohoda s OM Company s.r.o, podpora waldorfského školství, zahrnuta AWŠ, další spolky z jiných škol přistoupili.

Dotaz kdo je OM Company ? Odpověď R. Ritschel: p. Procházka. P. Šejnost by měl podat průběžnou zprávu o stavu projektu – osobně popř. písemně .

Dotaz na nastavení částky (30 tis.) pro čerpání pouze po schválení představenstva – je možná změna v rámci nových stanov.

p. Barták – informace o Spolku pro rodiče budoucích prvňáků, při zápise? Odpoveď: Info pro rodiče již zpracovává Denisa Lechnýřová

p. Sluka – nejasná pravidla je třeba lépe informovat, více informací o Spolku ,rozpočet je třeba držet kladný, kruhy – je třeba dát jasné úkoly – není vůdce.

Olga Pavlů – úzký okruh lidí, kteří se angažují.

VH – malá účast, je třeba motivovat ostatní, k účasti a práci, potřeba aktivní jednotlivec.

Návrh na managera spolku – funkce by byla placená na částečný úvazek.

Je možné zjistit kdo je členem Spolku? Jak řešit nové členy ?

Zadat termín pro příští VH co nejdříve . Navržen termín 6. 3. 2014

Připomínka že by stanovy a rozpočet měly být dříve např. do 3 týdnů. Představenstvo má dotažení nových stanov jako jednu z priorit.

Stanovy budou vystaveny a připomínkovat na docs. google.cz s termínem pro připomínky.

Připomínka že je třeba veřejná prospěšnost pro daňové úlevy, na co se budeme transformovat?

Pí. Machová – se přihlásila k pomocí se sjednocením plateb na jeden účet.

P. Sluka – změna stanov – využít právní služby pro základ stanov? Olga Pavlů zajistí právní stránku přes Neziskovky.

Do kdy bude zpracován návrh finančního plánu – rozpočet? Zpracování rozpočtu bude prvním úkolem představenstva.

Jak se vzděláváním učitelům? Dlouhodobější výhled nastavení pravidel.

p. Sluka – rozpočet pro rodiče, podrobnější rozpis pro rodiče.

VH děkuje odstupujícím panu J. Šejnostovi, R. Ritschelovi a paní Dáše Procházkové Šejnostové za činnost v uplynulém období.

VH byla ukončena v 18.00 hod.

 

Zapsal: Ondřej Sucharda schválily: Olga Pavlů

Dita Kes Poustecká

Denisa Lechnýřová