Zápis – Schůzka zástupců tříd, spolku a kolegia 6.10.2016

Cca hodinová schůzka před zahájením schůze Spolku rodičů (dále jen „spolek“).

Přítomni důvěrníci všech tříd, kromě 8. třídy

Téma: struktura komunikace – úkolem srozumitelný návod pro rodiče

Diskuse:

  • Role třídního důvěrníka – přenos informací ze třídy do spolku a naopak
  • návrh, aby se třídní důvěrníci stali členy spolku – ke zvážení jednotlivých důvěrníků
  • pravidla členství ve spolku – zapsání do sezamu členů + 100,-Kč rodinu/rok
  • návrh, aby při hlasování důvěrníci zastupovali každý (jednotlivě) svou třídu jedním hlasem

M.Barták  – čtení návrhu textu z nového W-informatoria – návod, přesné kroky včetně rozkresleného plánku. Informatorium bude obsahovat  kontakt na členy školské rady a kontaktní údaje na jednotlivé důvěrníky a pokladníky. Výstup informací pro rodiče ohledně řešení možných problémů:

Problémy a dotazy individuálního rázu

  1. řešení s třídním učitelem případně odpovědným pracovníkem školy
  2. není-li řešení dle bodu 1 úspěšné, obrátit se na školní poradenské pracoviště, nebo zástupce kolegia, který pomůže s dalším postupem

Problémy obecného rázu

  1. sdělení třídnímu důvěrníkovi, který pomůže s dalším postupem
  2. v případě nedořešení dle bodu 1 možnost oslovení ředitele školy

Problémy a dotazy jsou nejdříve řešeny v první fázi v rámci uvedených pravidel uvnitř školy. Až v případě nedořešení dle těchto bodů je možnost obrátit se na školskou radu, která je tvořena částečně zástupci zřizovatele školy.

Požadavky je třeba sdělovat vhodnou formou a respektovat obecná pravidla komunikace mezi lidmi.