Zápis z otevřeného setkání na téma Komunikace, dne 15.9.2016

Přítomni: 37 přítomných z řad učitelů a rodičů, zastoupeno všech 9 tříd alespoň jedním zástupcem

M.Barták seznámil přítomné s výstupem kolegia učitelů na téma koordinace, komunikace a zodpovědnosti, představil organizační strukturu včetně aktuálního personálního obsazení. Zástupce kolegia pro kontakt s rodiči je paní učitelka Helena Štěpánková. Fotokopie rozkresleného komunikačního schématu je součásti zápisu, graficky upravená verze bude vyvěšena na webu školy a bude součástí školního W-Informatoria.

  • Téma koordinace, komunikace v rámci Spolku rodičů (aktivní členové) a ostatních rodičů školy – v rámci každé třídy funguje pokladník a třídní důvěrník, kteří na svých třídních setkáních dostávají prostor přinášet informace ze setkání Spolku ostatním rodičům a naopak, v případě potřeby, může Spolek rodičů pomáhat s řešením potíží v jednotlivých třídách prostřednictvím třídního důvěrníka. Třídní důvěrník je vědomě a s důvěrou volen ostatními rodiči ve třídě a neměl by současně mít funkci ve výboru Spolku.
  • Návrh na zveřejňování výstupů každého setkání výboru Spolku – výbor souhlasí a rozešle všem třídním důvěrníkům pozvánku na pravidelná setkání, která budou plánovaná vždy na druhý čtvrtek v měsíci od 16:30 hodin (bude upřesněno). Nejbližší setkání výboru proběhne 6.10. od 16:15 hodin, následuje schůzka Spolku rodičů otevřena všem rodičům.
  • Téma poslání třídních schůzek – poskytují prostor pro třídního učitele + prostor pro pokladníka a důvěrníka + prostor pro rodiče
  • Pro rodiče je stěžejní důvěra v kolegium a třídního učitele – v případě potřeby rodič kontaktuje přímo třídního učitele, případně třídního důvěrníka
  • Všechna jednání musí probíhat osobně (ne emailem), za přítomnosti třetí osoby a se zápisem
  • Návrh na volbu dvou zástupců z řad rodičů pro budoucí kruh důvěry
  • V nejkrajnějším případě návrh na oslovení nezávislého mediátora, v této souvislosti diskutována aktuální situace rodiče-rodiče, rodiče-učitel/škola ve 4.třídě
  • Téma ochrany osoby třídního učitele, důraz na funkční a jednotné třídní společenství