Zápis z valné hromady 11.3.2014

Zápis z valné hromady Spolku rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, dne 11. března 2014

Přítomni: 16

Program:

 • prezence
 • setkání spolků v Brně 5. 4. 2014
 • stanovy
 • předpoklad hospodaření

Olga Pavlů požádala přítomné o podpis prezenční listiny a za představenstvo spolku nabízí účast na setkání spolků v Brně, ani jedna ze členek představenstva se sama zúčastnit nemůže.

Každému přítomnému byly rozdány nové stanovy, bod po bodu pročteny Ditou Pousteckou a přítomnými připomínkovány následující:

 • diskuse ke členství (bude ošetřeno vnitřní směrnicí pro hospodaření)
 • diskuse k volebním hlasům
 • diskuse k podporujícímu členství

Hlasováno o změně ve stanovách, podporující členové mohou být voleni do statutárních orgánů:

 • PRO 13
 • PROTI 0
 • ZDRŽEL SE 2, (1 před hlasováním odešel)

Diskuse k čestnému členství.

Vnitřní účetní směrnici navrhne a zpracuje představenstvo, schvalování proběhne na příští valné hromadě (členské schůzi) do konce školního roku.

Hlasování o nové podobě stanov :

 • PRO 12
 • PROTI 0
 • ZDRŽELI SE 2, ( jeden před hlasováním odešel )

Nové stanovy Spolku byly schváleny.

Rozdán předpoklad hospodaření a Ditou Pousteckou vysvětleny všechny položky. Většina přítomných se shodla, že bude potřeba u některých položek detailnější objasnění (Klubík, lobbing, lyceum atd.) – požadavek na vyvěšení zprávy o hospodaření se schválenými 30.000,- na spolkovém webu.

Návrh pro budoucího hospodáře – zpracovat /vyřešit problematickou situaci se schvalováním rozpočtu na školní a kalendářní rok.

Návrh na zveřejnění rozpočtu na spolkovém webu.

Ke hlasování o rozpočtu (předpoklad hospodaření) nedošlo z důvodu chybějících detailnějších informací u některých položek.

Zapsala D. Lechnýřová

Schválila D. Poustecká a Olga Pavlů