Zápis ze setkání výboru Spolku, zástupce kolegia a třídních důvěrníků ze dne 2.11.

Zastoupeny všechny třídy

Zprávy z jednotlivých tříd:

1.tř. přípravy na jarmark

2 tř. namísto paní Lesinové nastupuje paní Renata Mušinská, dokončení čítanek pro děti, Martinská slavnost

3 tř. Martinská slavnost

4 tř. prezentace domečků, příprava výstavy domečků – hledání prostor, probíhá stavba pece, přípravy na jarmark

5 tř. diskuse rodičů ve třídě na téma média a děti. Navazuje diskuse mezi přítomnými důvěrníky. Otázky: má škola opravdu dobře ošetřené zacházení dětí s telefony během pobytu ve škole? Téma odevzdávání telefonů před začátkem vyučování/ při odchodu na WC. Návrh cyklicky opakovaných přednášek na téma médií. Možnost instalace kontrolní aplikace do telefonu – v případě zájmu seznámí Pavel Macek

6 tř nic ke sdílení

7 tř. nový pan učitel zavedl pravidelné výjezdy vždy po skončení epochy, vnímáno rodiči jako velmi přínosné

8 tř. namísto pana Bednáře zastupuje paní Pospíšilová, práce ve třídě na vztazích, příprava ročníkových prací, výjezd do Kostnice

9 tř. přijímací zkoušky, téma neplatících rodičů – nutno hledat řešení v rámci celé školy – diskuse přítomných. Závěr: v případě neplatících rodičů pokladník neprodleně podá zprávu a zorganizuje se setkání. Úkol pro výbor – zjistit aktuální situaci od všech pokladníků

 

Diskuse k dalším tématům

Diskuse na téma možnosti pronájmu školních prostor: stejné podmínky pronájmu pro výdělečnou i nevýdělečnou činnost? Zvýhodnění pronájmů pro rodiče/členy ze Spolku rodičů?  Téma pro výbor, vyžaduje samostatné setkání, přípravu podkladů a oslovení vedení školy. Následný výstup bude představen jako návrh k projednání na dalším setkání tř. důvěrníků

Po Jarmarku dojde k projednání návrhů finanční podpory z výtěžku. (zazněly návrhy podpora Školní knihovny, Indiánská škola v USA, podpora pohybu a akrobacie).

Marjánka Neubauerová informovala o výjezdu skupiny na hospitaci do Osla, kterou spolek finančně podpořil. Podrobnější zpráva bude projednána na příští schůzce.

 

Termín příští schůzky je stanoven na 7.12.2017 v 17hodin

Zapsala Denisa Lechnýřová